Regulamin korzystania ze strony www.hyta.pl

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków korzystania ze strony https://www.hyta.eu oraz udostępniania projektu domku rekreacji indywidualnej.
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują spółce KIK Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-217), ul. Pomorska nr 55 lok. 8, REGON: 380774112, NIP: 8982244089, KRS: 0000740063.
Regulamin określa warunki korzystania ze strony https://www.hyta.eu, w tym zasad pobierania znajdujących się na niej dokumentów, korzystania z dostępnych funkcjonalności strony oraz zawierania i rozwiązywania umów licencji, zasad odstąpienia od takich umów, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Klient może uzyskać dostęp do treści Regulaminu w stopce strony internetowej. Można zapoznać się z nim w trakcie wysyłania zapytania na stronie https://www.hyta.eu.
Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Strony internetowej zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 1
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Licencjodawcy, Projektancie lub Usługodawcy – należy przez to rozumieć KIK Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-217), ul. Pomorska nr 55 lok. 8, REGON: 380774112, NIP: 8982244089, KRS: 0000740063;
 2. Administratorze Danych Osobowych: należy przez to rozumieć KIK Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-217), ul. Pomorska nr 55 lok. 8, REGON: 380774112, NIP: 8982244089, KRS: 0000740063;
 3. Użytkowniku strony internetowej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze strony internetowej https://www.hyta.eu ;
 4. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której właściwe przepisy przyznają osobowość prawną, która dokonała zamówienia Projektu na stronie internetowej https://www.hyta.eu ;
 5. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej;
 7. Stronach – należy rozumieć łącznie Klienta i Projektanta; pojęcie „Strona” odnosi się zaś do każdego z tych podmiotów z osobna;
 8. Licencji – należy przez to rozumieć umowę licencji, na podstawie której Klient nabywa jeden komplet projektu domku rekreacji indywidualnej, w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania Projektu w celu zgłoszenia budowy do odpowiedniego organu administracyjnego;
 9. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
 10. Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem Strony internetowej;
 11. Utworze lub Projekcie – należy przez to rozumieć dzieło jakim jest projekt domku rekreacji indywidualnej, udostępniony Klientowi;
 12. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę https://www.hyta.eu ;
 13. Newsletterze – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną, pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy, dotyczących produktów.

§ 2
Oświadczenia

Projektant oświadcza, że:
a. przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do Utworu (osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Utworu,
b. może rozporządzać prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy licencji,
c. korzystanie z Utworu nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, Utwór został przez niego wykonany osobiście i nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu.

§ 3
Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony internetowej korzystanie z usług elektronicznych takich jak:
  a. pobierania karty technicznej domków rekreacji indywidualnej,
  b. korzystanie z konfiguratora domków rekreacji indywidualnej,
  c. udzielanie bezpłatnej licencji na Projekt,
  d. udostępnienie wzoru formularzy do złożenia Projektu organom administracji publicznej,
  e. przesyłanie zamówionej informacji handlowej.
 2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Strony internetowej i prezentowanych na niej materiałów.
 1. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a. dostęp do sieci Internet,
  b. posiadanie konta poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa.
 3. Usługodawca informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które są składnikiem treści usług świadczonych przez Usługodawcę. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na Stronę internetową, a także są wykorzystywane do ułatwienia Klientowi korzystania ze Strony internetowej oraz monitorowania ruchu Klienta na Stronie internetowej. Klient może w każdym czasie wyłączyć możliwość korzystania przez Stronę internetową z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługodawca udostępnia na stronie wizualizacje domków rekreacji indywidualnej, wizualizacje te nie stanowią oferty sprzedaży, w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, moją jedynie charakter poglądowy. Wizualizacje przedstawione na stronie https://www.hyta.eu nie stanowią próbki lub wzoru. Strona https://www.hyta.eu nie ma charakteru publicznego zapewnienia. Do sprzedaży może dojść jedynie po złożeniu Klientowi oferty sprzedaży, na warunkach indywidualnie określonych przez Strony i w formie umowy zawartej pomiędzy Stronami. Usługodawca nie oferuje sprzedaży on-line.

§ 5
Pobranie karty technicznej i korzystanie z konfiguratora

 1. W celu pobrania karty technicznej wystarczy pobranie jej ze strony https://www.hyta.eu , co nie wymaga żadnych dodatkowych czynności ze strony Klienta. Karta techniczna zawiera tylko ogólne informacje o Projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji Klient powinien skontaktować się z Projektantem.
 2. Udostępniony na stronie https://www.hyta.eu konfigurator umożliwia dokonanie przez Klienta konfiguracji domku rekreacji indywidualnej według preferencji Klienta. Konfigurator umożliwia zapoznanie się z przybliżonym kosztem domku rekreacji indywidualnej, jednakże cena podana w konfiguratorze nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. W celu uzyskania oferty Klient powinien skontaktować się z Projektantem. Oferty przygotowywane są indywidualnie dla każdego Klienta, ceny uzależnione są od wybranego projektu i materiałów, jak również od miejsca dostawy.

§ 6
Uzyskanie Projektu i formularzy

 1. Projektant oferuje możliwość bezpłatnego nabycia projektów domków rekreacji indywidualnej, których wizualizacje dostępne są na stronie internetowej https://www.hyta.eu.
 2. Użytkownik Strony internetowej w zakładce „Wybierz Dom” za pomocą znajdujących się tam formularzy może złożyć zamówienie na Projekt wybranego przez siebie domku rekreacji indywidualnej.
 3. Celem złożenia skutecznego zamówienia, Użytkownik zostanie poproszony o podanie w formularzu następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 4. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która stanowi wyrażenie zgody na zawarcie umowy licencji na wybrany projekt domku rekreacji indywidualnej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Po akceptacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, Licencjodawca udostępnia Klientowi na podany przez niego w zamówieniu adres e-mail projekt wybranego domku.
 6. Wraz z Projektem Projektant może udostępnić na życzenie Klienta wzór wniosku dotyczącego zgłoszenia budowy, który Klient może złożyć uprawnionemu organowi administracji, w celu zgłoszenia budowy domku według Projektu. Wzór wniosku wraz z przykładem jego uzupełnienia stanowią jedynie informację dla Klienta o formie wniosku i możliwym sposobie jego wypełnienia. Za finalne jego uzupełnienie oraz akceptację odpowiada Klient, który składa dokumenty w swoim imieniu.

§ 7
Zasady korzystania z Licencji

 1. Klient otrzymuje prawo do korzystania z Projektu w celu złożenia wniosku w przedmiocie zgłoszenia budowy domku rekreacji indywidualnej do właściwego organu i uruchomienia w tym zakresie procedury administracyjnej.
 2. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za decyzję organu administracyjnego, w szczególności w przypadku zgłoszenia przez organ sprzeciwu wobec prowadzenia robót budowlanych. Projektant nie daje gwarancji pozytywnej weryfikacji przez organ wniosku dotyczącego zgłoszenia budowy domku rekreacji indywidualnej, na podstawie zamówionego Projektu. Projektant nie będzie wykonywał żadnych indywidualnych zmian w Projekcie.
 3. Klient nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Licencji na Projekt.
 4. Licencja nie obejmuje prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego do Projektu.
 5. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek opracowań Projektu lub dokonywania w nich modyfikacji.
 6. Klient nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Projektu.

§ 8
Zakres Licencji i czas trwania Licencji

 1. Projektant udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z utworu na terytorium Polski na następującym polu eksploatacji: wykorzystanie Projektu w celu złożenia wniosku w przedmiocie zgłoszenia budowy domku rekreacji indywidualnej.
 2. Licencja zostaje udzielona na czas określony, na okres 3 miesięcy, licząc od daty przesłania Projektu. Do zawarcia umowy licencji dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta Projektu na adres e-mail Klienta.
 3. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu licencja wygasa, a Klient bez odrębnego wezwania, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Utworu, pod rygorem odpowiedzialności prawnej przewidzianej obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Licencja na wykorzystanie Projektu w celu realizacji budowy domku rekreacji indywidualnej, zgodnie z Projektem zostanie udzielona na odrębnych zasadach, wraz z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Przedłużenie czasu trwania licencji wymaga zgodnych oświadczeń Stron złożonych przed wygaśnięciem umowy. Każda ze Stron może uzależnić przedłużenie licencji od modyfikacji jej warunków.
 6. Prawo odstąpienia od umowy licencji nie przysługuje Klientowi, jeżeli Projektant wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Klientowi Projekt).
 7. Niniejszym Projektant informuje Klienta, że może odstąpić od umowy licencji jedynie do momentu otrzymania Projektu. Po spełnieniu świadczenia przez Projektanta (tj. przesłaniu Klientowi Utworu), usługa jest wykonana, a Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.
 8. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Projektanta przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy, w rozumieniu art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9
Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacja w zakresie udostępnionego Projektu może dotyczyć wyłącznie technicznych problemów związanych z jego pozyskaniem, Projektant nie odpowiada za efekt w postaci pozytywnego zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Klienta w przedmiocie zgłoszenia budowy. Na tej samej zasadzie Projektant nie odpowiada za kompletność i prawidłowość udostępnionego przykładowego wniosku dotyczącego zgłoszenia budowy, który jest jedynie przykład dla Klienta w zakresie możliwości jego uzupełnienia.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Strony internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hyta.pl.
 3. W wiadomości e-mail, należy podać oznaczenie Usługobiorcy i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 10
Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron

§ 11
Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie internetowej pod adresem https://www.hyta.eu korzystają z ochrony prawnoautorskiej są własnością KIK Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-217), ul. Pomorska nr 55 lok. 8, REGON: 380774112, NIP: 8982244089, KRS: 0000740063.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony internetowej stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na Stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na Stronie internetowej użyte są w celach informacyjnych.

§ 12
Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że administratorem przekazanych nam danych osobowych jest KIK Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-217), ul. Pomorska nr 55 lok. 8, REGON: 380774112, NIP: 8982244089, KRS: 0000740063.
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy przez adres e-mail: kontakt@hyta.pl
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji oraz udzielenia stosownych informacji, realizacji zawartej z nami umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane mają być przetwarzane.
 4. W przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom zewnętrznym, takim jak: doradcy, kurierzy, banki, dostawcy IT, ubezpieczyciele, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, firma hostingowa, serwis IT.
 5. Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.
 6. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy i nie dłużej niż rok po upływie terminów zgłaszania wszelkich roszczeń wynikających z zawartych umów. Powyższe nie dotyczy dokumentacji księgowej, której okres przechowywania wynika z przepisów prawa.
 7. Klienci mają dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do jej zawarcia lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
  a. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  b. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.),
  c. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
  d. ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Usługodawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy zmiana taka jest konieczna w związku ze zmianami w obowiązujących przepisach prawa lub zmianą funkcjonalności Strony internetowej, zmianami technicznymi lub technologicznymi, które mogą wpływać na działanie Strony internetowej. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na Stronie internetowej z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie.
 4. Zarejestrowani Klienci Strony internetowej zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu mailowo i w przypadku niezaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Licencji między Licencjodawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze Stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  a. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.);
  b. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Scandinavian Cabins - Hyta by KIK ARCHITEKCI